Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 1. Zasláním objednávky spotřebitelem a její akceptací dodavatelem, resp. v rámci smluvního vztahu na základě této objednávky vzniklého bude dodavatel zpracovávat osobní údaje spotřebitele za následujícími účely:
  1. Realizace smluvního vztahu – toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že spotřebitel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje spotřebitele uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je dodavatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se spotřebitelem.
  2. Marketingové využití údajů
   1. Dodavatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo spotřebitele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již spotřebiteli poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.
   2. Dodavatel, jako správce osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., může tyto údaje předat jinému správce pouze za předpokladu, že údaje byly získány v souvislosti s činností dodavatele, případně tyto údaje byly zveřejněny, předané osobní údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu, zboží a služeb, to vše pouze do doby, než bude ze strany spotřebitele vysloven nesouhlas.
   3. Spotřebitel je povinen při odesílání objednávky označit, zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, ve smyslu čl. IX, odst. 1 písm. b), které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.
  3. Souhlas lze kdykoli jednostranně a bezplatně odvolat zprávou zaslanou na emailovou adresu info@munitop.cz nebo na tel. 778 008 708.
  4. Dodavatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky.
  5. Dodavatel osobní údaje spotřebitele předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).
  6. Spotřebitel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Spotřebitel má především právo požádat dodavatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Dodavatel je povinen spotřebiteli bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech spotřebitele
  7. Spotřebitel, který se domnívá, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může dodavatele, jako správce os. údajů, vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.
  8. V každém případě, kdy se spotřebitel domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud dodavatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo spotřebitel s vyjádřením dodavatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.
Shopping Cart